Nấm chạm khắc bằng gốm

Nấm đang yêu (tượng gốm hài hước).