Juridische kennisgeving - Privacybeleid

Juridisch voorbehoud

Deze website is eigendom van het bedrijf LA BOUTIQUE DU CHAMPIGNON – MYCELIA SARL, SARL met een kapitaal van 7500€ waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2b Rempart Nord te F-68420 EGUISHEIM, geregistreerd bij de RCS van COLMAR onder het nummer 488 930 645 , SIRET 488 930 645 00012, Intracommunautair btw-nummer: FR 45 488 930 645.

Ons bedrijf garandeert op geen enkele manier de nauwkeurigheid, precisie of volledigheid van de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, inclusief alle links of enige andere computerverbinding die direct of indirect vanaf deze site wordt gebruikt. De foto's op de site zijn niet contractueel. Ons bedrijf streeft ernaar om de betrouwbaarheid te garanderen van alle informatie die op deze site wordt gepubliceerd en waarvan het zich het recht voorbehoudt om de inhoud te wijzigen of te corrigeren, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

De links op de site www.laboutiqueduchampignon.com kunnen de gebruiker doorverwijzen naar externe sites waarvan de inhoud op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van ons bedrijf valt. De loutere vermelding van het merk of de bedrijfsnaam verplicht ons bedrijf niet tot de werkelijke of veronderstelde kwaliteit van de geleverde producten of diensten.

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor iconografische en fotografische documenten.

Deze site is aangemeld bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés in toepassing van de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978.

Elke persoon die op een pagina van deze site wordt geciteerd, kan zijn recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van informatie over hem uitoefenen door een brief te sturen naar ons bedrijf op het volgende e-mailadres: info@laboutiqueduchampignon.com of op het volgende adres:

DE PADDESTOEL WINKEL – MYCELIA SARL 2b Rempart Nord F-68420 EGUISHEIM

Directeur publicatie:

Christophe CROLET, Manager van MYCELIA SARL

Onze site wordt gehost door een Frans bedrijf en op een server in Frankrijk:

OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk - www.ovh.com

Site creatie:

JULIEN webbureau

Privacybeleid:

PRIVACYBELEID - VERKLARING OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

1 Naam en adres van de verantwoordelijke

De gegevensbeheerder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in de zin van andere nationale gegevensbeschermingswetten die zijn uitgevaardigd door de lidstaten en andere toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, is het bedrijf:

MYCELIA SARL – 2b rue du Rempart Nord – F-68420 EGUISHEIM – Tel. : 03 89 23 26 07 – e-mail: info@laboutiqueduchampignon.com
 

2 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming is:

Dhr. CROLET Christophe – MYCELIA SARL – 2b rue du Rempart Nord – F-68420 EGUISHEIM – Tel. : 03 89 23 26 07 – e-mail: info@laboutiqueduchampignon.com

3 Algemene informatie over gegevensverwerking

3.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

De verzameling en het gebruik van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers hebben in principe alleen betrekking op de gegevens die nodig zijn om de goede werking van onze website en de aangeboden inhoud en diensten te verzekeren. Het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt altijd met toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen zijn gevallen waarin het verkrijgen van toestemming materieel onmogelijk is en de verwerking van gegevens is toegestaan ​​op grond van de wettelijke bepalingen.

3.2 Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokken personen verkrijgen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, vindt deze verwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens wordt gemotiveerd door de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, vindt deze verwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor elke verwerking van persoonsgegevens ingegeven door maatregelen genomen in het precontractuele kader.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens wordt gemotiveerd door het naleven van een wettelijke verplichting die aan ons bedrijf is opgelegd, vindt deze verwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt c), van de AVG.

In het geval dat de verwerking van persoonsgegevens wordt ingegeven door vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon, vindt dit plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder d), van de AVG.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens wordt gemotiveerd door de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en op voorwaarde dat de belangen, vrijheden en grondrechten van de betrokkene niet prevaleren, ontstaat de gegevensverwerking van persoonlijke aard op op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

3.3 Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel voor hun opslag niet meer bestaat. Bovendien kunnen persoonsgegevens worden bewaard wanneer de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien door Europese regelgevende bepalingen, nationale wettelijke bepalingen of door enige andere bepaling die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke. Persoonlijke gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door een van de bovengenoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten of uitvoeren van een contract, en deze noodzaak motiveert het bewaren ervan na de voorgeschreven bewaartermijn.

4 Implementatie van de website en aanmaken van logfiles

4.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elke raadpleging van onze website legt ons systeem automatisch gegevens en informatie vast uit het systeem van de computer aan de oorsprong van de raadpleging.

Bij deze gelegenheid worden de volgende gegevens verzameld:

(1) Het IP-adres
(2) De datum en tijd van het verzoek
(3) Verschil met Greenwich Mean Time (GMT)
(4) De inhoud van de raadpleging (de specifieke pagina van de site)
(5) Toegangsstatus / HTTP-status
(6) De hoeveelheid verzonden gegevens
(7) De website waarvan het verzoek afkomstig is
(8) Internetbrowser
(9) Het besturingssysteem en zijn interface
(10) De taal en softwareversie van de internetbrowser

Deze gegevens worden ook vastgelegd in de "logfiles" van ons systeem. Deze gegevens worden niet bij de overige persoonsgegevens van de gebruiker bewaard.

4.2 Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van gegevens en "logbestanden" vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1, punt f) van de AVG.

4.3 Doel van de gegevensverwerking

De registratie van gegevens in de "logbestanden" wordt uitgevoerd om een ​​goede werking van de website mogelijk te maken. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om onze website te optimaliseren en de technische veiligheid van onze informatiesystemen te garanderen. In deze context vindt er geen exploitatie van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats. Dit doel komt ook overeen met ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

4.4 Duur van opslag

Wanneer de gegevens worden vastgelegd in de "logbestanden", worden deze maximaal 7 dagen bewaard. Een langere houdbaarheid is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of gepseudonimiseerd om het onmogelijk te maken de klant te identificeren die het verzoek heeft gedaan.

4.5 Oppositie en mogelijkheid tot wissen

Het verzamelen van gegevens in het kader van de website en hun opslag in de "logbestanden" is een absolute noodzaak om de werking van onze website mogelijk te maken. Daarom heeft de gebruiker niet de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten.

5 Gebruik van cookies

5.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke opeenvolging van tekens die het mogelijk maken om de browser ondubbelzinnig te identificeren wanneer de website opnieuw wordt geraadpleegd. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Bepaalde elementen van onze website vereisen dat de browser die het verzoek doet, ook na een verandering van webpagina kan worden geïdentificeerd.

Cookies maken het mogelijk om de volgende gegevens vast te leggen en door te geven:

(1) Instellingen taalinstellingen
(2) Informatie met betrekking tot identificatie (“Log-In”)

Bij het raadplegen van onze website worden gebruikers geïnformeerd over het gebruik van cookies door onze site voor analysedoeleinden door een informatiebanner die verwijst naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In dit verband wordt de gebruiker ook geïnformeerd over hoe het opslaan van cookies in de instellingen van de internetbrowser kan worden vermeden.

Bij het raadplegen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de bij deze gelegenheid verzamelde persoonlijke gegevens verkregen. Evenzo wordt informatie over deze gegevensbeschermingsverklaring verstrekt.

5.2 Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1, punt f) van de AVG.

5.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Zonder cookies kunnen sommige functies van onze website niet worden aangeboden. De implementatie van deze functionaliteiten vereist inderdaad dat de internetbrowser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een verandering van internetpagina.

De volgende functies vereisen het gebruik van cookies:

(1) Hervatting van taalinstellingen
(2) Onthouden van zoektermen

Gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen. Deze doeleinden komen ook overeen met ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

5.4 Bewaartermijn, bezwaar en mogelijkheid tot wissen

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker die ze naar onze website doorstuurt. Daarom behoudt u als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Deze verwijdering kan automatisch worden gedaan. Wanneer cookies die nodig zijn voor de werking van onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van onze site niet meer volledig beschikbaar zijn.

6 Google Analytics

6.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysetool van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van bestanden die “cookies” worden genoemd. Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker zijn opgeslagen. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als de IP-anonimiseringsfunctie echter op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. Op verzoek van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de sites en het internet in opdracht van de site-exploitant uit te voeren. Het IP-adres dat door de Google Analytics-tool van uw internetbrowser wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere Google-gegevens.

6.2 Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van de gegevens en hun overdracht aan Google vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

6.3 Doel van de gegevensverwerking

De tool Google Analytics maakt het mogelijk om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren.

6.4 Duur van het bewaren van gegevens

Google verwijdert het laatste octet van het IP-adres van bezoekers van onze website. Dit maakt het mogelijk om de persoonsgegevens van de bezoeker onmogelijk te identificeren. Deze bewerking om het IP-adres onmogelijk te identificeren, vindt plaats vóór elk volgend gebruik van het IP-adres in het kader van de diensten die worden aangeboden door Google Analytics. Er kan geen rectificatie, blokkering of verwijdering plaatsvinden voordat deze bewerking heeft plaatsgevonden. Na verwijdering van het laatste octet van het IP-adres zijn er geen persoonsgegevens van de bezoeker van onze website meer die gecorrigeerd of geblokkeerd kunnen worden.

6.5 Intrekken toestemming en mogelijkheid tot wissen

Door een specifieke instelling van uw internetbrowser kunt u het opslaan van cookies vermijden. We informeren u echter dat het in dit geval onmogelijk is om alle functies van onze website volledig te gebruiken. Bovendien hebt u de mogelijkheid om het verzamelen van gegevens die door cookies worden gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief IP-adres) te vermijden door de internetbrowser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op het volgende adres: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7 Nieuwsbrief

7.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u gratis te abonneren op onze nieuwsbrief. Tijdens de registratie worden via het invoerscherm de volgende gegevens aan ons doorgegeven:

(1) Het e-mailadres van de gebruiker
(2) De gewenste nieuwsbrief
(3) Gebruikersgegevens (optioneel).

Daarnaast worden bij de registratie de volgende gegevens verzameld:

(1) Het IP-adres dat afkomstig is van het verzoek
(2) De datum en tijd van opname.

Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens verzameld en wordt informatie met betrekking tot deze gegevensbeschermingsverklaring aan u verstrekt.

In het kader van gegevensverwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats. Het gebruik van de gegevens is strikt beperkt tot de verzending van de nieuwsbrief.

7.2 Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Na het abonneren op de nieuwsbrief vindt de gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG wanneer de toestemming van de gebruiker is verkregen.

7.3 Doel van de gegevensverwerking

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het verzenden van de nieuwsbrief.
Het doel van het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het inschrijven op de nieuwsbrief is om elk misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

7.4 Duur van het bewaren van gegevens

De gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld. Daarom blijft het e-mailadres van de gebruiker opgeslagen zolang het nieuwsbriefabonnement actief is. Alle andere persoonlijke gegevens die in het kader van het abonnement worden verzameld, worden over het algemeen na een periode van zeven dagen verwijderd.

7.5 Intrekken toestemming en mogelijkheid tot wissen

De gebruiker kan het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment beëindigen. Hiertoe bevat elke nieuwsbrief een link die opzegging mogelijk maakt. Zo heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zijn toestemming voor de opslag van zijn persoonlijke gegevens die zijn verzameld bij het inschrijven op de nieuwsbrief in te trekken.

8 Contactformulier en e-mailadres - Aanmaken van een klantaccount

8.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar waarmee de gebruiker elektronisch contact kan opnemen. Wanneer een gebruiker dit formulier gebruikt, worden de gegevens die zijn aangegeven in de secties van het invoerscherm naar ons verzonden en opgeslagen. Dit zijn de volgende gegevens:

(1) E-mailadres
(2) Tekst van de mededeling.

Wanneer het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) De datum en tijd van opname.

Wanneer het bericht is verzonden, wordt uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens verzameld en wordt informatie met betrekking tot deze gegevensbeschermingsverklaring aan u verstrekt.

Als alternatief is het mogelijk om contact met ons op te nemen via het hiervoor opgegeven e-mailadres. Wanneer dit adres wordt gebruikt, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de bijbehorende e-mail zijn verzonden, geregistreerd. In dit kader vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats. Het gebruik van de gegevens is strikt beperkt tot de verwerking van het elektronische gesprek.

Op onze website is ook een formulier voor het aanmaken van een klantaccount beschikbaar waarmee de gebruiker zijn gegevens kan opslaan voor het plaatsen van een bestelling in onze online winkel. Wanneer een gebruiker dit formulier gebruikt, worden de gegevens die zijn aangegeven in de secties van het invoerscherm naar ons verzonden en opgeslagen. Dit zijn de volgende gegevens:

(1) Beschaafdheid
(2) Naam en voornaam / Bedrijf
(3) Geboortedatum
(4) Straat, nummer, plaats
(5) E-mailadres
(6) Telefoonnummer
(7) Wachtwoord.

Bij het aanmaken van het klantenaccount wordt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld en wordt u informatie over deze gegevensbeschermingsverklaring verstrekt.

In het kader van gegevensverwerking met het oog op de verwerking van het verzoek van de gebruiker vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats. Het gebruik van gegevens is strikt beperkt tot het verwerken van het verzoek van de gebruiker.

8.2 Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Wanneer de toestemming van de gebruiker is verkregen, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.
De verwerking van de gegevens die in het kader van een e-mailoverdracht worden verzonden, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

8.3 Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens verkregen uit het invoerscherm is uitsluitend bedoeld om de verwerking van het contact mogelijk te maken. Als contact per e-mail plaatsvindt, vormt dit ook ons ​​legitieme en noodzakelijke belang bij de gegevensverwerking.
De overige persoonsgegevens die op het moment van verzending worden verwerkt, dienen om misbruik van ons contactformulier te voorkomen en om de technische veiligheid van onze informatiesystemen te garanderen.

8.4 Duur van het bewaren van gegevens

De gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld. Wat betreft de persoonlijke gegevens die zijn verkregen via het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, worden deze gewist wanneer het gesprek met de betreffende gebruiker is afgelopen. Het gesprek is afgelopen wanneer, gegeven de omstandigheden, kan worden aangenomen dat de situatie definitief is opgehelderd.

Persoonlijke gegevens die bovendien worden verzameld op het moment dat de reactie wordt verzonden, worden uiterlijk binnen zeven dagen verwijderd.

De persoonsgegevens die tijdens een bestelling worden verzameld, worden voor factureringsdoeleinden gedurende een periode van zes jaar bewaard. De persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het aanmaken van een klantaccount en niet gevolgd door een bestelling, worden voor een periode van drie jaar bewaard voor marketingdoeleinden.

8.5 Intrekken toestemming en mogelijkheid tot wissen

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Wanneer de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In dit geval kan het gesprek niet doorgaan.

Alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

9 rechten van de betrokkene

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de status van betrokkene in de zin van de AVG, wat u de volgende rechten geeft ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

9.1 Recht op informatie

U kunt bij de verwerkingsverantwoordelijke om bevestiging vragen of de u betreffende persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen dat hij u de volgende informatie verstrekt:

(1) De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens;
(2) De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld;
(4) De geschatte duur van de bewaring van persoonlijke gegevens over u of, als het onmogelijk is om hierover nauwkeurige informatie te verstrekken, de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van de gegevens;
(5) Het bestaan ​​van een recht op rectificatie of wissing van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht om de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking te beperken of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan ​​van een klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
(8) Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4, AVG - in welk geval u mogelijk op zijn minst relevante informatie nodig heeft over de onderliggende logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden overgedragen naar een derde land of naar een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om geïnformeerd te worden over de passende garanties die worden geboden in artikel 46 van de AVG op het gebied van gegevensoverdracht.

9.2 Recht op rectificatie

U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens te laten corrigeren en aan te vullen, voor zover deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. U kunt dit recht uitoefenen ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie zo snel mogelijk uitvoeren.

9.3 Recht op beperking van de verwerking

U kunt beperking van de verwerking verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

(1) Wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
(2) Wanneer de verwerking van persoonsgegevens onwettig is en u zich verzet tegen het wissen ervan en in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan eist;
(3) Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene ze nog steeds nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of
(4) Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden die door de verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd, zwaarder wegen dan de uwe.

Wanneer de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, mogen deze persoonlijke gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Wanneer de verwerking onder de bovenstaande voorwaarden is beperkt, zal de verwerkingsverantwoordelijke u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

9.4 Recht op gegevenswissing

9.4.1 Verplichting tot wissen

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk de verwijdering van de persoonlijke gegevens over u te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke heeft de verplichting om deze persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
(2) U trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor gegevensverwerking;
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 2, lid 2, van de AVG;
(4) de u betreffende persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
(5) De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
(6) De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.

9.4.2 Informatie van derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en deze moet wissen overeenkomstig lid 1, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, ook van technische aard, om de verwerkingsverantwoordelijken te informeren die deze persoonsgegevens verwerken waarvan de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of elke kopie of reproductie ervan.

9.4.3 Uitzonderingen

Het recht op gegevenswissing vervalt wanneer gegevensverwerking noodzakelijk is:

(1) De uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin wordt voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of die onder de uitoefening van bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke;
(3) Om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid in overeenstemming met artikel 9 (2) (h) en (i) evenals artikel 9 (3) AVG;
(4) Voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 lid 1 AVG, voor zover het in lid bedoelde recht om het bereiken van de doeleinden van genoemde verwerking; Waar
(5) Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

9.5 Recht op informatie

Wanneer u uw recht op rectificatie, wissing van persoonsgegevens of recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens jegens de verwerkingsverantwoordelijke hebt uitgeoefend, heeft deze de verplichting om elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, op de hoogte te stellen van elke rectificatie of wissen van persoonsgegevens of enige beperking van de verwerking, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist.

U heeft het recht om door de verantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

9.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld, dit belemmert, wanneer:

(1) De verwerking is gebaseerd op een toestemming die is gegeven op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of wanneer dit nodig is op grond van artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract in overeenstemming met artikel 6(1)(b) AVG en
(2) De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden.
Wanneer u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefent, hebt u het recht om persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere te laten verzenden, waar technisch mogelijk. De rechten en vrijheden van anderen kunnen niet worden aangetast. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

9.7 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e) of f) van de AVG, inclusief profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer, behalve om te kunnen aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking van de gegevens naar het persoonlijke karakter noodzakelijk is voor de het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Wanneer de persoonlijke gegevens over u worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonlijke gegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, inclusief profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke prospectiedoeleinden.

Wanneer u zich verzet tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen met behulp van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

9.8 Recht om toestemming gegeven in de gegevensbeschermingsverklaring in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om de in de gegevensbeschermingsverklaring gegeven toestemming in te trekken. Intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming die voorafgaand aan dergelijke intrekking is gegeven.

Geautomatiseerde individuele beslissing, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt. Bovenstaand lid is niet van toepassing indien de beschikking is:

(1) Noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;
(2) toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en dat ook voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren; of wanneer ze is
(3) Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen kunnen echter niet worden gebaseerd op de bijzondere categorieën persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in artikel 9, lid 1, van de AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de AVG niet van toepassing is. '' En dat er zijn passende maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren.
Met betrekking tot de gevallen waarnaar wordt verwezen onder de punten (1) en (3), neemt de verantwoordelijke passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste uw recht om '' menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke te verkrijgen , uw mening geven en de beslissing aanvechten.

9.9 Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar uw gewone verblijfplaats is, uw werkplek of de plaats waar de overtreding zou zijn geweest begaan, als u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de indiener van de klacht op de hoogte van de voortgang en het resultaat van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 van de AVG.

10 Veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd

We hebben de volgende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de bescherming van verzamelde persoonsgegevens te waarborgen:

– Toegang tot persoonsgegevens is voorbehouden aan bevoegde personen, namelijk de zaakvoerder CROLET Christophe.

– Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met een wachtwoord.

– Van persoonlijke gegevens wordt regelmatig en veilig een back-up gemaakt.

– De OVH-hostingsite – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix (Frankrijk) is zelf veilig en in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening voor de Bescherming van Persoonsgegevens (EU) 2016/679 van 27 april 2016.

– Er worden passende maatregelen en technieken ingevoerd om een ​​hoog niveau van gegevensbeveiliging voor onze gebruikers te garanderen (gegevensversleuteling, pseudonimisering, versleuteling).

11 Melding van inbreuk op de beveiliging

In geval van een inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de toegang tot de verzamelde persoonsgegevens, melden wij dit uiterlijk binnen 72 uur aan de toezichthoudende autoriteit: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIJS CEDEX 07 – Tel. : 01 53 73 22 22.

Als de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de gebruiker, zullen we hem ook op de hoogte stellen.